Privacyverklaring

Bureau Jairo, gevestigd aan het Prins Hendrikerf 17 in Nunspeet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die gebruikt worden door het bedrijf. De organisatie wil zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Hoe wij dat doen, leest u in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bureau Jairo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of heeft gemaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt middels het contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, voor zover wij die van u hebben gekregen.

  • Voorletters, voor- en achternaam (personalia)
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website verwerkt ook gegevens van websitebezoekers via google analytics. Deze gegevens worden gebruikt om onze  dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bureau Jairo neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. Bureau Jairo gebruikt Microsoft Excel en Word voor registratie en verwerking van gegevens van contactpersonen. De bestanden worden gebruikt, opgeslagen en bewaard op computers die beveiligd zijn door middel van actuele en up-to-date beschermingssoftware.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bureau Jairo bewaart uw persoonsgegevens in principe onbeperkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bureau Jairo verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Wat Zegt de Bijbel gebruikt cookies of vergelijkbare technieken voor website statistieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau Jairo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar post @ bureaujairo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Bureau Jairo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bureau Jairo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via post @ bureaujairo.nl. Voor overige informatie over de Nieuwe Europese Privacy wet, die sinds mei 2018 geldt, verwijzen we u naar de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl