Algemene voorwaarden

1. Begripsomschrijvingen

1.1. In deze Bureau Jairo Algemene Voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Diensten
Alle door of namens Bureau Jairo op enige wijze ter beschikking gestelde/te stellen diensten en/of verrichtte/te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen Software-as-a-Service (SaaS) diensten en overige diensten;

Klant, opdrachtgever
Iedere natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon, met wie Bureau Jairo een rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan;

Leverancier
Iedere licentiegever, onderaannemer en/of andersoortige leverancier van Bureau Jairo;

Overeenkomst
Iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding tussen partijen ter zake de levering van diensten en aanverwante onderwerpen;

Overige diensten
Alle door en/of namens Bureau Jairo aan de klant te leveren diensten van welke aard dan ook, niet zijnde SaaS diensten;

Partijen, respectievelijk partij
Klant;

SaaS diensten
Alle door of namens Bureau Jairo via het internet aan de klant ter beschikking te stellen c.q. te leveren Software-as-a-Service (SaaS) diensten- en gerelateerde diensten.

Bureau Jairo
Bureau Jairo is een eenmanszaak, kantoorhoudende te Nunspeet (Kamer van Koophandel onder nummer: 72856254), dan wel een andere rechtspersoon die enigerlei rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan met De klant en deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard op die rechtsverhouding;

Vergoeding
De door de klant aan Bureau Jairo verschuldigde vergoeding(en) als tegenprestatie uit hoofde van de overeenkomst c.q. zoals beschreven in deze algemene voorwaarden;

Werkdag
Een kalenderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, behoudens weekeinden alsmede de in Nederland geldende, officieel erkende feestdagen;

2. Algemene voorwaarden, totstandkoming en duur overeenkomst

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten. Partijen verklaren en erkennen uitdrukkelijk dat op die overeenkomst geen andere algemene inkoop-, levering- of andere voorwaarden van toepassing zijn dan deze Algemene Voorwaarden. Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken met voorafgaande expliciete toestemming van Bureau Jairo en schriftelijke overeenstemming daarover tussen partijen.

2.2. De overeenkomst tussen de klant en Bureau Jairo komt tot stand door middel van het online aanmelden via een webformulier op de website van Bureau Jairo en wanneer de klant op de button ‘bestellen’ en op de button ‘Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden’ heeft geklikt.

2.3. De overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan en heeft een initiële duur van één (1) maand (‘Initiële duur’), te rekenen vanaf de leveringsdatum van de betreffende diensten. Vervolgens wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) maand, tenzij de overeenkomst bij met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand wordt opgezegd door een partij.

3. Diensten

3.1. Na het tot stand komen van de overeenkomst vangt Bureau Jairo aan met de levering van de diensten. Met het tot stand komen van de overeenkomst bevestigt de klant (i) de juistheid van de daarin vermelde gegevens alsmede (ii) zijn correcte nakoming van de overeenkomst.

3.2. Bureau Jairo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het opgeleverde werk nadat De klant het concept/voorbeeld goedgekeurd heeft. Dit geldt onder meer voor, doch niet uitgezonderd tot, door Bureau Jairo online gezette websites en via Bureau Jairo (gedrukte) ontwerpen. Wanneer de klant akkoord geeft, is het door Bureau Jairo gerealiseerde product akkoord zoals het op dat moment is. Het gebruik door de klant van de diensten en de (directe en indirecte) consequenties ter zake zijn voor rekening en risico van de klant.

3.3. Bureau Jairo is na aankondiging daarvan gerechtigd de (toegang tot de) diensten te wijzigen, vervangen, op te schorten c.q. te blokkeren, onder meer voor, doch niet uitgezonderd tot, geplande (onderhoud- en gerelateerde) ‘down-time’ van de SaaS-diensten. De verplichting tot betaling van de vergoeding door de klant blijft onverkort van toepassing.

3.4. In geval van een storing van de SaaS-diensten kan de klant gedurende werkdagen contact opnemen met de supportdesk van Bureau Jairo. De klant is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik van support, mits deze geschied op basis van ‘fair use’.

3.5. Wanneer Bureau Jairo voor de klant een website bouwt, behoudt Bureau Jairo zich het recht voor om onderaan de voor de klant gebouwde website het logo van Bureau Jairo te plaatsen, vergezeld van de tekst ‘Bureau Jairo’ of ‘Website gerealiseerd door’.

3.6. Wanneer Bureau Jairo voor de klant ook de e-mail beheert, kan het vanwege technische beperkingen bij derde partijen voorkomen dat Bureau Jairo voor de klant geen forwarder kan aanmaken of instellen. Ter informatie: een forwarder stuurt mail die op een bepaald e-mailadres binnenkomt, door naar een ander e-mailadres.

3.7. Wanneer de klant ervoor kiest om haar domeinnaam en e-mail niet onder te brengen bij Bureau Jairo, maar deze zelf of via een derde partij te (laten) beheren, is de klant zelf verantwoordelijk voor de configuratie van de domeininstellingen en het functioneren van de e-mail. Wanneer de klant haar domeinnaam en e-mail niet onderbrengt bij Bureau Jairo is Bureau Jairo met betrekking tot de domeinnaam en e-mailadressen in kwestie op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het tegengaan van spam, het koppelen van de e-mail aan de apparaten van Klant, het zorgdragen voor een correcte aflevering van e-mails of overige zaken die logischerwijs onder de verantwoordelijkheid vallen van de partij die de domeinnaam en e-mailadres(sen) in kwestie beheert.

3.8. De overige diensten worden niet geleverd op, en gelden niet voor: (i) SaaS-diensten die op enigerlei wijze onklaar gemaakt zijn, of afgesloten zijn van internetverbindingen, (iii) of andere gevallen zoals in deze Algemene Voorwaarden beschreven, waaronder mede begrepen doch niet uitgezonderd tot (gebruiks)fouten, invloeden van buitenaf, molest, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van of namens De klant of van andere niet aan Bureau Jairo toe te rekenen oorzaken.

4. Vergoeding & Betaling

4.1. De klant is periodiek een vergoeding verschuldigd volgens de daarvoor door Bureau Jairo vastgestelde en bekendgemaakte tarieven welke zijn uitgedrukt in Euro (EUR), tenzij anders is overeengekomen. Alle tarieven en vergoedingen zijn exclusief belastingen (zoals BTW) en overige ingevolge de wet verschuldigde heffingen, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

4.2. Facturen van Bureau Jairo zijn per direct opeisbaar en zullen behoudens schriftelijke afspraken tussen partijen door middel van automatische incasso, overschrijven, creditcard of overige betalingsvoorwaarden, uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum integraal door de klant worden betaald. Betaling geschiedt zonder enige verrekening, korting en/of opschorting.

4.3. Bureau Jairo is gerechtigd de geldende vergoedingen, tarieven en prijzen eenmaal per contractjaar binnen redelijke grenzen aan te passen, gelijk aan het indexcijfer voor CAO-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) categorie particuliere bedrijven, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bureau Jairo zal de klant hierover schriftelijk informeren uiterlijk één (1) kalendermaand voorafgaand aan het moment van het ingaan van deze indexering.

4.4. Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 4.2 betaalt, is – zonder dat enige nadere ingebrekestelling nodig is, en onverminderd overige rechten van Bureau Jairo – (i) de klant over dat verschuldigde bedrag een rente van minimaal anderhalf (1,5) procent per maand verschuldigd, of (indien hoger) de wettelijke handelsrente, en (ii) is Bureau Jairo (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

4.5 Alle diensten die de klant bij Bureau Jairo in abonnementsvorm afneemt worden door de klant middels automatische incasso voldaan, tenzij anders overeengekomen.

5. Verplichtingen klant

5.1. De klant verplicht zich ervoor te zorgen dat de door hem aan Bureau Jairo verstrekte gegevens in alle opzichten correct zijn. De klant is gehouden Bureau Jairo onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen van die gegevens. De klant verplicht zich steeds alle toegang tot SaaS-diensten, (hulp)middelen en informatie (waaronder technische en functionele documentatie en andere inlichtingen) welke Bureau Jairo voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst logischerwijs nodig heeft (en/of welke anderszins nuttig kan zijn) op adequate tijdige wijze te verschaffen, zonder hiervoor kosten aan Bureau Jairo in rekening te brengen.

5.2. De klant is zelf verantwoordelijk voor de door Bureau Jairo verstrekte toegangsgegevens waaronder met name begrepen gebruikersnamen en wachtwoorden, het gebruik van de diensten, de data en de content en het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en gebruik daarvan. De klant is gehouden de diensten te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden als ook de toepasselijke wettelijke voorschriften.

5.3. Indien de klant niet (adequaat) of niet tijdig voldoet aan het bepaalde in artikel 5, dan heeft Bureau Jairo in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de betreffende overeenkomst en heeft Bureau Jairo het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn op dat moment gebruikelijke prijzen en tarieven in rekening te brengen. De klant vrijwaart Bureau Jairo voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van enige overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de klant.

5.4. De klant verplicht zich om met ingang van een maand na het moment dat Bureau Jairo de door Bureau Jairo voor de klant gebouwde website via e-mail of op andere wijze aan de klant presenteert, de maandelijkse kosten voor deze SaaS-dienst te betalen.

5.5. Wanneer de door Bureau Jairo voor de klant gebouwde website uitgebreid wordt met een uitbreidingsmodule zoals een ledenomgeving, meertaligheidsmodule of webshop, wordt deze uitbreidingsmodule voor minstens een (1) jaar afgenomen. Dit jaar gaat in vanaf de datum waarop de uitbreidingsmodule voor het eerst gefactureerd wordt. Na dit jaar is de uitbreidingsmodule maandelijks op te zeggen.

6. Verplichtingen Bureau Jairo

6.1. Bureau Jairo zal ten behoeve van de levering van diensten gekwalificeerde personen beschikbaar stellen en zich ervoor inspannen de levering ervan naar beste weten en kunnen uit te voeren.

6.2. Bureau Jairo streeft naar een beschikbaarheid van de SaaS-diensten van vierentwintig (24) uur per dag gedurende zeven (7) dagen per week, doch Bureau Jairo garandeert niet dat de diensten zonder onderbreking en/of fouten zullen werken. Onverlet de daadwerkelijke beschikbaarheid, blijft de verplichting tot betaling van de vergoeding door de klant onverkort van toepassing, tenzij de niet-beschikbaarheid aantoonbaar verwijtbaar is aan Bureau Jairo en het niet om geplande (onderhoud- en gerelateerde) ‘down-time’ van de SaaS-diensten, dan wel overmachtssituaties gaat.

6.3. Op diensten van de leverancier zijn de voorwaarden van die leverancier van toepassing, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomst. De klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van die leveranciers, welke voorwaarden ter inzage liggen bij Bureau Jairo en op eerste verzoek van de klant wordt verstrekt door Bureau Jairo, behoudens voor zover die niet reeds zijn meegeleverd. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van die leverancier in de verhouding tussen de klant en Bureau Jairo om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van de twee vorige volzinnen.

6.4. Bureau Jairo is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van tekortkomingen van leveranciers. De klant geeft Bureau Jairo hierdoor de bevoegdheid om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de klant te aanvaarden.

6.5. Indien Bureau Jairo een website gebouwd heeft voor de klant, registreert Bureau Jairo bij livegang de domeinnaam voor die website op naam van Bureau Jairo. Indien de klant schriftelijk laat weten de overeenkomst te willen beëindigen, zal Bureau Jairo de klant binnen maximaal 45 dagen voorzien van de verhuiscode van de betreffende domeinnaam. Zo kan de klant de domeinnaam blijven gebruiken.

6.6. Behoudens het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst, zijn hierdoor alle uitdrukkelijke en/of stilzwijgende, al dan niet uit de wet voortvloeiende bedingen, garanties, voorwaarden en verplichtingen ter zake de nakoming door Bureau Jairo van haar verplichtingen uit enige overeenkomst uitgesloten voor zover de wet zulks toestaat.

7. Geheimhouding & persoonsgegevens

7.1. Iedere partij behandelt alle informatie van vertrouwelijke aard die zij van de andere partij verkrijgt, onder meer met betrekking tot commerciële, strategische, financiële, technische en/of andere gegevens, informatie en/of kennis verband houdende met die andere partij, strikt vertrouwelijk en doet daarover geen mededelingen aan derden. Dergelijke informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een van partijen als zodanig is aangeduid. Partijen zijn over en weer gehouden adequate (voorzorg)maatregelen te nemen teneinde dergelijke vertrouwelijke informatie geheim te houden.

7.2. Van het bepaalde in artikel 7.1 mag uitsluitend worden afgeweken indien (i) die informatie met de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere partij openbaar wordt gemaakt en/of (ii) die informatie ter voldoening van een daartoe strekkende uitspraak van een rechtelijke autoriteit openbaar moet worden gemaakt, in welk geval de partij die tot openbaarmaking wordt gedwongen de andere partij vooraf op de hoogte zal stellen en zodanige stappen zal ondernemen als de andere partij in redelijkheid zal kunnen verlangen om de openbaarmaking zoveel mogelijk te beperken en de vertrouwelijkheid van die informatie zoveel mogelijk te beschermen.

7.3. De SaaS-diensten draaien op een virtuele server bij Antagonist (Antagonist B.V.) binnen de Europese Unie. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de klant verantwoordelijk voor de door De klant aan Bureau Jairo ter beschikking gestelde (persoons)gegevens, en voor het gebruik daarvan door Bureau Jairo binnen haar normale bedrijfsvoering. Voor zover er sprake is van persoonsgegevens van klant, Bureau Jairo en/of derden zullen die gegevens binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de rechtmatige doelstellingen van respectievelijk Bureau Jairo en de klant op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze worden verwerkt. Buiten de normale bedrijfsvoering van de ene partij zal die ene partij voor het overige generlei persoonsgegevens verwerken en/of aan derden verstrekken behoudens de voorafgaande en ondubbelzinnige toestemming van de andere partij en/of voor zover de wet anderszins voorschrijft. Elke partij draagt zorg voor haar eigen passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7.4. In het geval van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens zal Bureau Jairo, zich naar beste weten inspannen om de klant daarover zo spoedig mogelijk te infomeren. Bureau Jairo spant zich naar beste weten in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat aan De klant te melden.

8. Intellectuele Eigendomsrechten

8.1. De klant is en blijft rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden ter zake alle data en informatie van de klant. Bureau Jairo respectievelijk haar leveranciers zijn exclusief rechthebbenden op alle onderdelen van haar diensten (en daaraan gerelateerde intellectuele eigendomsrechten), waaronder begrepen de technische informatie, codes, documentatie, functionaliteiten, en gerelateerde gegevens, informatie en kennis daarin. De klant verkrijgt op de diensten uitsluitend niet-overdraagbare, niet-exclusieve en royalty-vrije gebruiksrecht voor bepaalde duur om de diensten te gebruiken voor de normale werkzaamheden van de klant (hierna gezamenlijk te noemen: ‘gebruiksrecht’). De klant verkrijgt daarop generlei andere (gebruik)rechten en/of andere bevoegdheden, tenzij expliciet anderszins is beschreven in deze Algemene Voorwaarden, enige overeenkomst, en/of op ondubbelzinnige wijze schriftelijk door Bureau Jairo aan de klant bevestigd.

8.2. Voornoemd gebruiksrecht omvat uitsluitend het recht de diensten te laden en uit te voeren voor een bepaald aantal en soort gebruikers en gebruik waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het is Bureau Jairo toegestaan technische maatregelen (zoals onder meer modules- en/of gebruikerssleutels) te nemen ter bescherming van de diensten en gerelateerde rechten c.a. voor diensten welke Bureau Jairo niet heeft gegenereerd en/of ontwikkeld en derhalve van de leverancier zijn, gelden de voorwaarden van voornoemde leverancier.

8.3. Wat betreft diensten welke Bureau Jairo zelf heeft gegenereerd en/of ontwikkeld en derhalve niet van de leverancier zijn, vrijwaart Bureau Jairo de klant tegen aanspraken van derden ter zake die diensten uitsluitend vanwege een (vermeend) inbreuk op een in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht, mits de klant (i) Bureau Jairo onverwijld schriftelijk zal informeren over het bestaan en de inhoud van de aanspraak, (ii) Bureau Jairo de benodigde en adequate medewerking zal verlenen, (iii) de behandeling van de betreffende zaak zal overlaten aan Bureau Jairo, en (iv) zo nodig adequate volmachten aan Bureau Jairo zal verlenen om zich, zo nodig in naam van Klant, tegen de aanspraak te verweren. De bovengenoemde vrijwaring vervalt (i) indien en voor zover de betreffende inbreuk verband heeft met enigerlei wijziging die door anderen dan Bureau Jairo in de diensten zijn aangebracht en/of (ii) indien de betreffende inbreuk niet anderszins is toe te rekenen aan Bureau Jairo.

8.4. In geval van voornoemde aanspraken van derden kan Bureau Jairo zo nodig de diensten of enig deel daarvan vervangen of wijzigen, dan wel, indien zulk een vervanging of wijziging niet, in alle redelijkheid, deze aanspraken van derden afwendt en alleen in het uiterste geval, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, in welk geval Bureau Jairo de reeds door de klant betaalde vergoeding(en) voor nog niet-verrichte diensten op pro rata basis zal terugbetalen.

8.5. De teksten en afbeeldingen die op een door Bureau Jairo voor de klant gebouwde website gebruikt worden, zijn en blijven het eigendom van klant, tenzij door Bureau Jairo aangeleverd. Bureau Jairo is niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van tekst, beeldmateriaal en andere inhoud op de website die Bureau Jairo voor de klant gebouwd heeft, indien betreffende inhoud door de klant zelf geplaatst of aangeleverd is.

8.6. Bureau Jairo behoudt zich het recht voor om de door Bureau Jairo voor de klant gebouwde website als voorbeeld te gebruiken voor promotionele doeleinden.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Behoudens opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Bureau Jairo, is Bureau Jairo niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt door enig handelen en/of nalaten van Bureau Jairo, behoudens voor enige directe schade vanwege een toerekenbare tekortkoming van Bureau Jairo. De door Bureau Jairo verschuldigde schadevergoeding gerelateerd aan de diensten zal nimmer meer bedragen dan de door Bureau Jairo aan de klant ter zake gefactureerde vergoeding exclusief B.T.W. over de periode van zes (6) maanden direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Onder directe schade zoals bedoeld in dit artikel wordt bedoeld schade, behoudens indirecte schade zoals (onder meer) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens beschadigde of verloren gegevens. Indien en voor zover enige schade wordt veroorzaakt doordat Bureau Jairo vanwege opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Bureau Jairo in haar verantwoordelijkheden toerekenbaar tekortschiet, is Bureau Jairo hoogstens aansprakelijk tot een bedrag van EUR 5.000 (vijf duizend Euro) per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

9.2. Enig recht van de klant op schadevergoeding ontstaat alleen indien de klant binnen dertig (30) dagen, of onverwijld nadat de klant het ontstaan daarvan redelijkerwijs kon ontdekken, schriftelijke mededeling heeft gedaan aan Bureau Jairo.

9.3. Bureau Jairo is niet aansprakelijk voor gehele of gedeelte­lijke niet-nakoming van enige verplichting van en/of namens Bureau Jairo uit hoofde van de overeenkomst, indien de betreffende niet-nakoming niet te wijten is aan (of het gevolg is van) haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling en/of in het verkeer geldende opvattingen (voorzien of onvoorzien) voor haar rekening komt en die Bureau Jairo ook anderszins niet kunnen worden toegerekend. Onder een dergelijke situatie wordt mede verstaan enige (al dan niet toerekenbare) tekortkoming van leverancier(s) van Bureau Jairo

10. Beëindiging

10.1. Iedere partij is bevoegd de betreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te beëindigen, indien (i) de andere partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, of (ii) de andere partij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.

10.2. De betreffende overeenkomst kan door Bureau Jairo met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling aan de klant en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, indien de klant in gebreke blijft ter zake de (tijdige) nakoming van enige verplichting uit hoofde van die overeenkomst (waaronder maar niet beperkt tot de voldoening van de door de klant verschuldigde bedragen) en nadat veertien (14) dagen zijn verstreken na dagtekening van een schriftelijke ingebrekestelling aan klant, een en ander onverminderd de overige aan Bureau Jairo toekomende rechten.

10.3. Indien de klant op het moment van enige ontbinding reeds enige diensten van Bureau Jairo geleverd heeft gekregen, zullen die en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Bureau Jairo vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Bureau Jairo reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar, onverminderd de overige aan Bureau Jairo toekomende rechten.

10.4. Bij beëindiging van de samenwerking door klant, voordat de door Bureau Jairo voor de klant gebouwde website is opgeleverd, vindt geen restitutie plaats van de door de klant betaalde opstartkosten.

11. Slotbepalingen

11.1. Bureau Jairo behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden en/of over te dragen. Behoudens voor zover anderszins bepaald in de overeenkomst, is de klant niet gerechtigd een overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te annuleren en/of ontbinden dan wel over te dragen.

11.2. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen de klant en Bureau Jairo worden overeengekomen, behoudens voor zover anderszins bepaald in de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

11.3. Op onderhavige Algemene Voorwaarden en overeenkomsten en/of de uitvoering ervan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

11.4. Alle geschillen die uit de Algemene Voorwaarden en overeenkomsten en/of de uitvoering ervan voortvloeien en/of daarmee verband houden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Zutphen.